Search found 26 matches

by Admin
Sun Dec 23, 2018 12:00 am
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Moonlit Night by Du Fu
Replies: 0
Views: 35789
Great Britain

Moonlit Night by Du Fu

verse 1.jpg Moonlit Night by Du Fu Traditional 月夜 今夜鄜州月 閨中衹獨看 遙憐小兒女 未解憶長安 香霧雲鬟濕 清輝玉臂寒 何時倚虛幌 雙照淚痕乾 Simplified 月夜 今夜鄜州月 闺中只独看 遥怜小儿女 未解忆长安 香雾云鬟湿 清辉玉臂寒 何时倚虚幌 双照泪痕干 Pinyin yuè yè jīn yè fū zhōu yuè guī zhōng zhǐ dú kān yáo lián xiǎo ér nǚ wèi jiě yì cháng ān xiāng wù yún huán shī qīng huī yù bì hán hé s...
by Admin
Sat Dec 22, 2018 11:55 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: SPRING VIEW by Du Fu
Replies: 0
Views: 24866
Great Britain

SPRING VIEW by Du Fu

Bird Calligraphy FInal.jpg SPRING VIEW by Du Fu 春望 Traditional Chinese 春望 國破山河在 城春草木深 感時花濺淚 恨別鳥驚心 烽火連三月 家書抵萬金 白頭搔更短 渾欲不勝簪 Simplified Chinese 春望 国破山河在 城春草木深 感时花溅泪 恨别鸟惊心 烽火连三月 家书抵万金 白头搔更短 浑欲不胜簪 Pinyin chūn wàng guó pò shān hé zài chéng chūn cǎo mù shēn gǎn shí huā jiàn lèi hèn bié niǎo jīng xīn fēng ...
by Admin
Mon Oct 29, 2018 11:57 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: If you do not observe you do not learn.
Replies: 0
Views: 25082
Great Britain

If you do not observe you do not learn.

output if you do not observe you do not learn.jpg
output if you do not observe you do not learn.jpg (741.7 KiB) Viewed 25082 times
Cricket Practice.

15-09-2018 This evenings 趙少昂 嶺南 Chao Shao-an influenced Practice.

"如果你不观察你不学习"

Translation:- "If you do not observe you do not learn."

Translation:- "If you cannot see you cannot progress."

www.raggedydragon.com

by Admin
Sat Oct 27, 2018 10:02 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: When you see stupidity all around... (2)
Replies: 0
Views: 25096
Great Britain

When you see stupidity all around... (2)

Framed final.jpg
Framed final.jpg (578.63 KiB) Viewed 25096 times
27-10-2018
人们今晚练习。

This evenings human form Practice - by example.

This evenings cursive Calligraphy practice.

"当你看到你身边的愚蠢
你意识到智力是无价的。"

Translation:- "When you see stupidity all around
You realise intelligence is priceless!"

by Admin
Sat Oct 27, 2018 10:06 am
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: To have a good friend visiting...
Replies: 0
Views: 25326
Great Britain

To have a good friend visiting...

small uncompressed.jpg
small uncompressed.jpg (352.17 KiB) Viewed 25326 times
25-10-2018
今天晚上人們練習

This evenings human form Practice by example.

Translation:- "To have a good friend visiting
is like communing with the Moon!"

我需要一些人練習, 所以我發現一些表演者畫出身體形狀和形體的感覺。我不打算通過通常的方法, 我需要一個快速修復只是為了熟悉和刷這種方式。我特別喜歡這幅畫。我想我會把它放在牆上舉個例子。而不是使用原來的, 我喜歡自己做的想法, 並添加我自己的傾斜。

by Admin
Sat Oct 27, 2018 10:04 am
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: When you see stupidity...
Replies: 0
Views: 24928
Great Britain

When you see stupidity...

Small master.jpg
Small master.jpg (482.72 KiB) Viewed 24928 times
26-10-2018
今晚人們練習

This evenings human form Practice - by example.
This evenings cursive Calligraphy practice.

"当你看到你身边的愚蠢
你意识到智力是无价的。"

Translation:- "When you see stupidity all around
You realise intelligence is priceless!"

by Admin
Sat Oct 20, 2018 12:35 am
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Birds and plants all flourish through the seasons.
Replies: 0
Views: 25271
Great Britain

Birds and plants all flourish through the seasons.

monir_bird.jpg
monir_bird.jpg (275.43 KiB) Viewed 25271 times
Minor Bird.

20-10-2018

This evenings 趙少昂 嶺南 Chao Shao-an influenced Practice.


Translation:- "Birds and plants all flourish through the seasons."

by Admin
Thu Oct 11, 2018 6:41 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Enquiring of the wayfarer
Replies: 0
Views: 25133
Great Britain

Enquiring of the wayfarer

RESIZED OUTPUT2.jpg 10-10-2018 This evenings 趙少昂 嶺南 Chao Shao-an influenced Practice practice practice. Discipline. 1.Translation:- "Enquiring of the wayfarer:"Who is the Master of the clouds and hills around us?" 2.Translation:- "Watching someone fishing, One is lost in a world of water and mist."
by Admin
Sat Oct 06, 2018 12:44 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: The breeze and the moon are company enough
Replies: 0
Views: 24944
Great Britain

The breeze and the moon are company enough

Bird and Moon.jpg
Bird and Moon.jpg (207.67 KiB) Viewed 24944 times
Simple Practice.

06-10-2018 This evenings 趙少昂 嶺南 Chao Shao-an influenced Practice.

Traditional:-微風和月亮係公司夠。

Translation:- "The breeze and the moon are company enough."

by Admin
Thu Oct 04, 2018 8:22 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Video:-The Study of Chao Shao-an's brushstrokes.
Replies: 0
Views: 27668
Great Britain

Video:-The Study of Chao Shao-an's brushstrokes.
The Study of Chao Shao-an's brushstrokes regarding Bamboo intersection painting.

by Admin
Thu Oct 04, 2018 8:18 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: My Studio Desk as of Sept 2018.
Replies: 0
Views: 18108
Great Britain

My Studio Desk as of Sept 2018.

desktop art table.jpg
desktop art table.jpg (268.11 KiB) Viewed 18108 times

My Studio Desk as of Sept 2018.

by Admin
Thu Oct 04, 2018 8:16 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: I study Chao Shao-an.
Replies: 0
Views: 17761
Great Britain

I study Chao Shao-an.

bird 1st attempt.jpg
bird 1st attempt.jpg (189.73 KiB) Viewed 17761 times
Chao Shao-an Practice always.

28-09-2018 This evenings 趙少昂 嶺南 Chao Shao-an influenced Practice.

"我 学 习 了 赵 邵"

Translation:- "I study Chao Shao-an?"
by Admin
Thu Oct 04, 2018 8:14 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Single Bird Practice - White head, dark body.
Replies: 0
Views: 17645
Great Britain

Single Bird Practice - White head, dark body.

bird 2nd attempt.jpg Chao Shao-an Practice. Again! and Again! Practice practice practice. 28-09-2018 This evenings 趙少昂 嶺南 Chao Shao-an influenced Practice. Example Chao Shao-an. "当微风吹响鸟儿歌唱" Translation:- "When the breeze breaks - the birds sing." Studying the almost non existent background foliage ...
by Admin
Sun Sep 30, 2018 9:36 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Cricket practice.
Replies: 0
Views: 17393
Great Britain

Cricket practice.

cricket practice.jpg Cricket practice. The Chinese deem Crickets and all insects as Natures signature. So, as best I can and as many times as possible I try to make sure I ahve something that represents pretty well the Cricket. I'm not sure that starting out with the black ink first of the softer s...
by Admin
Sun Sep 30, 2018 9:34 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Chao SHao-an Practice. Lone Bird.
Replies: 0
Views: 17884
Great Britain

Chao SHao-an Practice. Lone Bird.

oriole.jpg
oriole.jpg (251.28 KiB) Viewed 17884 times
Chao Shao-an Practice.

by Admin
Sun Sep 30, 2018 9:32 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Blackbird Practice.
Replies: 0
Views: 17691
Great Britain

Blackbird Practice.

DSCF6197.jpg Blackbird Practice. Sometimes I feel I have the whole formula upside down. When I ahve the time I can redo the painting time and time again; over & over again. To me that doesn't matter. TO me as long as I see progress it all starts to make sense and Chao didn't leave easy footsteps to...
by Admin
Tue Sep 18, 2018 11:44 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Cicada Practice.
Replies: 0
Views: 17610
Great Britain

Cicada Practice.

Cicada-Practice.jpg Cicada Practice. 17-09-2018 This evenings 趙少昂 嶺南 Chao Shao-an influenced Practice. "如果你不观察你不学习" Translation:- "If you can not walk why try to run." Translation definition 1:- "If you have not yet learnt how, you cannot progress." Translation definition 2:-"Knowledge is acquired ...
by Admin
Sun Sep 16, 2018 4:22 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Studio - November time.
Replies: 0
Views: 17790
Great Britain

Studio - November time.

Scotland-Studio.jpg STUDIO NOVEMBER 2016 I do not know how long I will have this studio as of September 2018 the place here is up for sale. But for the time I have had here I have enjoyed a full on total studio for my art. Even if the miserable chores and dullard daily routines of kennel hutch and ...
by Admin
Sun Sep 16, 2018 4:12 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: ART TABLE - 1
Replies: 0
Views: 17447
Great Britain

ART TABLE - 1

14231762_10205213344493520_7788875444141589424_o.jpg STUDY AND PRACTICE! Sometimes it seems to me that far too many people go in at the deep end and struggle to keep up the enthusiasm especially when it all feels as if its starting to look like a childs painting or a childs effort. I was told at th...
by Admin
Sat Sep 15, 2018 11:24 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: If you don't observe .... Cricket Practice!
Replies: 0
Views: 17754
Great Britain

If you don't observe .... Cricket Practice!

output if you do not observe you do not learn.jpg
output if you do not observe you do not learn.jpg (741.7 KiB) Viewed 17754 times


15-09-2018 This evenings 趙少昂 嶺南 Chao Shao-an influenced Practice.
"如果你不观察你不学习"

Translation:- "If you do not observe you do not learn."

Translation:- "If you cannot see you cannot progress."by Admin
Thu Sep 13, 2018 6:06 am
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Sighs of Autum Rain - Du Fu
Replies: 0
Views: 17639
Great Britain

Sighs of Autum Rain - Du Fu

edited for post.jpg CALLIGRAPHY SEMI CURSIVE LESSON 1. 书法半草书课1。 我的第一个粗略的尝试半草书脚本。蓝翁说, "走出你的舒适地带, 尝试一些新的东西。 据我所知, 古代大师在画岭南作品前, 曾从事书法。一条我没有去过的路。直到现在。 这不容易。 My first and very first rough attempt at semi-cursive. Or as Lum Weng Kong would say, "Get out of your comfort zone and try something new." Someon...
by Admin
Fri Sep 07, 2018 6:11 pm
Forum: My Paintings - Lessons.
Topic: Monk and Disciple.
Replies: 0
Views: 17287
Great Britain

Monk and Disciple.

Monk and Disciple2.jpg Monk and Disciple. 和尚和受驚的弟子在山頂上想知道生活通向哪裡。 hé shang hé shòu jīng de dì zǐ zài shān dǐng shàng xiǎng zhī dào shēng huó tōng xiàng nǎ lǐ。 Monk and scared disciple on mountain top wondering where life leads. The idea here was that the Monk and disciple are one side and the soluti...