Winding River (2) 
Du Fu

 

Traditional Characters

曲江二首 (二)

朝回日日典春衣
每日江頭盡醉歸
酒債尋常行處有
人生七十古來稀
穿花蛺蝶深深見
點水蜻蜓款款飛
傳語風光共流轉
暫時相賞莫相違

 

Simplified Characters

曲江二首 (二)

朝回日日典春衣
每日江头尽醉归
酒债寻常行处有
人生七十古来稀
穿花蛱蝶深深见
点水蜻蜓款款飞
传语风光共流转
暂时相赏莫相违

 

Pinyin:-

qū jiāng èr shǒu (èr)

cháo huí rì rì diǎn chūn yī
měi rì jiāng tóu jìn zuì guī
jiǔ zhài xún cháng xíng chù yǒu
rén shēng qī shí gǔ lái xī
chuān huā jiá dié shēn shēn jiàn
diǎn shuǐ qīng tíng kuǎn kuǎn fēi
chuán yǔ fēng guāng gòng liú zhuǎn
zàn shí xiāng shǎng mò xiāng wéi

Literal Translation:-

Court return every day pawn spring clothes
Every day river area utmost drunk return
Wine debt common go place have
Life seventy always rare
Through flowers vanessa butterfly deep deep see
Drop water dragonfly leisurely fly
Pass on speech time all be on move
Brief time mutual recognize not mutual separate

 

Embellished Translation:-

I come back from the court each day and pawn some spring clothing,
Every day I return to the river as drunk as I can be.
I have many debts for wine all over the place,
For men to live to seventy has always been unusual.
I see the butterflies go deeper and deeper between the flowers,
And dragonflies in leisured flight between drops of water.
As we're told, passing time is always on the move,
So little time to know each other: we should not be apart.

Published on 12/03/2019, 16:02:54.
Last updated on 12/03/2019, 19:00:56.