Moonlit Night 
Du Fu

 

 

月夜

今夜鄜州月
闺中只独看
遥怜小儿女
未解忆长安
香雾云鬟湿
清辉玉臂寒
何时倚虚幌
双照泪痕干

 

 

Pinyin:-

yuè yè
jīn yè fū zhōu yuè
guī zhōng zhǐ dú kān
yáo lián xiǎo ér nǚ
wèi jiě yì cháng ān
xiāng wù yún huán shī
qīng huī yù bì hán
hé shí yǐ xū huǎng
shuāng zhào lèi hén gān


Literal Translation:-
This night Fuzhou moon
Woman's chamber in only alone watch
Far pity little boy girl
Not understand remember Chang'an
Fragrant mist cloud dressed hair wet

Clear brightness jade arm cold
What time lean on empty curtain
Pair shine tears trace dry

 

Embellished translation:-
The moon shines in Fuzhou tonight,
In her chamber, she watches alone.
I pity my distant boy and girl-
They don't understand why she remembers Chang'an.
Fragrant cloud of perfume mist, dressed, wet hair.
Clear jade-bright night, arms cold.
Ow long has she leant on empty curtain.

Pair shiny tear traces, now dry?

 

Published on 12/03/2019, 16:08:37.
Last updated on 12/03/2019, 21:56:05.