Written for Scholar Wei 
Du Fu

Simplified Characters.
赠卫八处士

人生不相见 动如参与商
今夕复何夕 共此灯烛光
少壮能几时 鬓发各已苍
访旧半为鬼 惊呼热中肠
焉知二十载 重上君子堂
昔别君未婚 儿女忽成行
怡然敬父执 问我来何方
问答乃未已 驱儿罗酒浆
夜雨翦春韭 新炊间黄粱
主称会面难 一举累十觞
十觞亦不醉 感子故意长
明日隔山岳 世事两茫茫

Pinyin:-

zèng wèi bā chǔ shì

rén shēng bù xiāng jiàn
dòng rú shēn yǔ shāng
jīn xī fù hé xī
gòng cǐ dēng zhú guāng
shào zhuàng néng jǐ shí
bìn fà gè yǐ cāng
fǎng jiù bàn wéi guǐ
jīng hū rè zhōng cháng
yān zhī èr shí zǎi
chóng shàng jūn zǐ táng
xī bié jūn wèi hūn
ér nǚ hū chéng háng
yí rán jìng fù zhí
wèn wǒ lái hé fāng
wèn dá nǎi wèi yǐ
qū ér luó jiǔ jiāng
yè yǔ jiǎn chūn jiǔ
xīn chuī jiān huáng liáng
zhǔ chēng huì miàn nán
yī jǔ lěi shí shāng
shí shāng yì bú zuì
gǎn zǐ gù yì cháng
míng rì gé shān yuè
shì shì liǎng máng máng

Literal:-

Life not mutual see
Act like Shen and Shang
Today evening again which evening
Share this candle light
Young and vigorous able how long
Temple hair each already grey
Enquire old partly be ghosts
Exclaim excited in intestines
Didn't know twenty years
Again at your hall
Past part you not married
Boys girls suddenly form a line
Happy and contented respect father friend
Ask I come what direction
Question answer be not finish
Boys girls spread out alcohol
Night rain cut spring chives
New cooked rice mix golden millet
Host say meet hard
One cup repeat ten cups
Ten cups also not drunk
Feel your friendship long
Tomorrow separate mountain mountain
Human affairs two boundless and indistinct


Embellished Translation:
We've lived our lives and have not seen each other,
We've been just like the stars of Shen and Shang.
Oh what an evening is this evening now,
Together in the light of this one lamp?
Young and vigorous for so short a time,
Already now we both have greying temples.
We ask of old friends, half of them now dead,
Your exclamation stirs up my own heart.
We did not know it would be twenty years,
Before we met again inside your hall.
When we parted then, you were unmarried,
Suddenly boys and girls come in a row.
Happy and content, they respect their father's friend,
Asking me from which direction I come.
And even before the question has been answered,
The boys and girls have gone to fetch the wine.
In the rainy night, they cut spring chives,
And mix the fresh cooked rice with golden millet.
My host says it's been hard for us to meet,
One draught's repeated, now becomes ten cups.
After ten cups, still I am not drunk,
It's your lasting friendship which is moving.
Tomorrow we'll be sundered by the hills,
Just two in a boundless world of human affairs.This poem dates from around 759. Shen and Shang are two Chinese constellations, in parts of the sky roughly corresponding to Orion and Scorpio, which are never seen together .

This poem is volume  216, no. 19 in the Complete Tang Poems (quán táng shī).

 

Published on 12/03/2019, 16:03:39.
Last updated on 12/03/2019, 19:17:08.