Sighs of Autumn Rain (1) 
Du Fu


Simplified Characters:
秋雨叹三首 (一)

雨中百草秋烂死
阶下决明颜色鲜
著叶满枝翠羽盖
开花无数黄金钱
凉风萧萧吹汝急
恐汝后时难独立
堂上书生空白头
临风三嗅馨香泣


Traditional Characters:
秋雨嘆三首 (一)

雨中百草秋爛死
階下決明顏色鮮
著葉滿枝翠羽蓋
開花無數黃金錢
涼風蕭蕭吹汝急
恐汝後時難獨立
堂上書生空白頭
臨風三嗅馨香泣

Pinyin:
qiū yǔ tàn sān shǒu (yī)

yǔ zhōng bǎi cǎo qiū làn sǐ
jiē xià jué míng yán sè xiān
zhù yè mǎn zhī cuì yǔ gài
kāi huā wú shù huáng jīn qián
liáng fēng xiāo xiāo chuī rǔ jí
kǒng rǔ hòu shí nán dú lì
táng shàng shū shēng kòng bái tóu
lín fēng sān xiù xīn xiāng qì

Literal translation:
Rain in small plants autumn rot die
Steps under jueming colour fresh
Branch leaf full stem green feather canopy
Blossom innumerable yellow gold money
Cool wind sough and sigh blow you hard
Fear you after now hard stand alone
Hall above scholar free white head
Face wind three smell fragrance weep

Embellished translation:
In autumn rain, grasses rot - die,
Below steps, the jueming's colour is fresh.
Full green leaves cover the stems like feathers,
Innumerable yellow flowers bloom like gold coins.
The cold wind, moaning, blows against you fiercely,
I fear soon you'll find it hard to stand.
Upstairs the scholar lets down his white hair,
He faces wind; breathes fragrance; weeps.

Published on 12/03/2019, 19:16:35.
Last updated on 12/04/2019, 1:00:56.