A Guest Arrives 
Du Fu


Simplified Characters:
客至(喜崔明府相过)

舍南舍北皆春水
但见群鸥日日来
花径不曾缘客扫
蓬门今始为君开
盘餐市远无兼味
樽酒家贫只旧醅
肯与邻翁相对饮
隔篱呼取尽馀杯

 

Traditional Characters:
客至(喜崔明府相過)

舍南舍北皆春水
但見群鷗日日來
花徑不曾緣客掃
蓬門今始為君開
盤餐市遠無兼味
樽酒家貧衹舊醅
肯與鄰翁相對飲
隔籬呼取盡餘杯

 

Pinyin:
kè zhì (xǐ cuī míng fǔ xiāng guò)

shě nán shě běi jiē chūn shuǐ
dàn jiàn qún ōu rì rì lái
huā jìng bù céng yuán kè sǎo
péng mén jīn shǐ wèi jūn kāi
pán sūn shì yuǎn wú jiān wèi
zūn jiǔ jiā pín zhǐ jiù pēi
kěn yǔ lín wēng xiāng duì yǐn
gé lí hū qǔ jìn yú bēi


Literal translation:

Hut south hut north all spring water
Only see flock gulls day day come
Flower path not once reason visitor sweep
Rough gate today start for gentleman open
Dish supper market far not double taste
Cup wine home poor only old coarse wine
Consent with neighbour old man opposite drink
Partition fence shout get exhaust remaining cup

Embellished Translation:
South of my hut, north of my hut, all is spring water,
A flock of gulls is all I see come each day.
The floral path has never been swept for a guest,
Today for the first time the rough gate opens for the gentleman.
Far from the market, my food has little taste,
My poor home can offer only stale and cloudy wine.
Consent to have a drink with my elderly neighbour,
At the fence I'll call him, then we'll finish it off.

Published on 12/03/2019, 16:04:30.
Last updated on 12/03/2019, 19:34:57.