"Abbot Huang."
by Du Fu. c.712ad.

 

Simplified:- ...
江畔独步寻花

黄师塔前江水东
春光懒困倚微风
桃花一簇开无主
可爱深红爱浅红

 

Traditional:-
江畔獨步尋花

黃師塔前江水東
春光懶困倚微風
桃花一簇開無主
可愛深紅愛淺紅

 

Pinyin:-
jiāng pàn dú bù xún huā

huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng
chūn guāng lǎn kùn yǐ wéi fēng
táo huā yī cù kāi wú zhǔ
kě ài shēn hóng ài qiǎn hóng

Literal Translation:-
Huang abbot pagoda before river water east
Spring bright lazy sleepy rely on light wind
Peach blossom one clump open without owner
Lovely deep red love light red

Embellished translation:-
Huang Abbot's Pagoda sits east of the river,
Spring Sunshine makes you lazy, sleepy, with a light wind.
One clump peach blossom's open but no-one to own,
Lovely deep red. Love light red.

I thought the Heron with his nobleness stood proud like an Abbot would by the waters edge.

Published on 12/03/2019, 15:59:08.
Last updated on 12/03/2019, 18:40:23.