Ballad of the Ancient Cypress

by Du Fu


Traditional Characters:

古柏行

孔明廟前有老柏

柯如青銅根如石

霜皮溜雨四十圍

黛色參天二千尺

君臣已與時際會

樹木猶為人愛惜

雲來氣接巫峽長

月出寒通雪山白


Simplified Characters:
古柏行

孔明庙前有老柏

柯如青铜根如石

霜皮溜雨四十围

黛色参天二千尺

君臣已与时际会

树木犹为人爱惜

云来气接巫峡长

月出寒通雪山白

 

Pinyin.

 gǔ bó xíng

kǒng míng miào qián yǒu lǎo bó

kē rú qīng tóng gēn rú shí

shuāng pí liù yǔ sì shí wéi

dài sè cān tiān èr qiān chǐ

jūn chén yǐ yǔ shí jì huì

shù mù yóu wéi rén ài xī

yún lái qì jiē wū xiá cháng

yuè chū hán tōng xuě shān bái

 

Literal Translation:
Kong ming temple before be old cypress

Branch like green bronze root like stone

Frost bark slippery rain 40 spans

Black colour meet sky 2000 feet

Emperor and minister already with time end meet

Tree tree still be man devotion

Cloud come air meet Wu gorge long

Moon out cold with snow mountain white


Embellished translation:
Before Kongming's shrine stands an ancient cypress,

Its branches are like green bronze, its roots just like stone.

The frosted bark, slippery with rain, is forty spans around,

Its blackness blends into the sky two thousand feet above.

Master and servant have each already reached their time's end,

The tree, however, still remains, receiving men's devotion.

Clouds come and bring the air of Wuxia gorge's vastness,

The moon comes out, along with the cold of snowy mountain whiteness.

 

Published on 12/03/2019, 16:28:30.
Last updated on 12/03/2019, 16:55:09.