Love Poem 
by Lu Shi.


十年生死两茫茫,不思量,自难忘。
千里孤坟,无处话凄凉。
纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。
夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。
相顾无言,惟有泪千行。
料得年年肠断处,明月夜,短松冈。


Pinyin:
Shí nián shēngsǐ liǎng mángmáng, bù sīliang, zì nánwàng.
Qiānlǐ gū fén, wú chù huà qīliáng.
Zòngshǐ xiāngféng yìng bù shí, chén mǎnmiàn, bìn rú shuāng.
Yèlái yōu mèng hū huán xiāng, xiǎo xuān chuāng, zhèng shūzhuāng.
Xiānggù wú yán, wéiyǒu lèi qiān xíng.
Liào dé nián nián chángduàn chù, míngyuè yè, duǎn sōng gāng.

 

Literal translation:
Ten years dead, and living dim, draw apart.
I don’t try to recall,
Forget hard.
Lonely grave. Thousand miles away,
Cold thoughts. Where to talk them?

Even if we met, you not know I am,
Dust on face,
Hair white frost.

A dream last night - suddenly I home.
By the window, small room,
You combing your hair, making up.

You turn you look, not speaking,
Only tears,  lines running down.

Years years years my heart breaks?
Your tiny moonlit grave,
Young pines.The poem was written around 1075, when the poet Su Shi dreamed about his wife. He married his wife Wang Fu in 1054, she was fifteen.
Unfortunately his wife died in 1065, 11 years after they got married. The next year he took her body back to his homeland, Sichuan, and buried it in the family graveyard, planting some pines around the tomb. He loved his wife so much. He composed this poem to express his feelings probably while his heart broke.

 

 

Published on 12/03/2019, 16:05:34.
Last updated on 12/03/2019, 19:16:50.