“Many People Come to Visit &
Bring Wine After I Fell Off My Horse.“
by Du Fu.


Simplified Characters:
醉为马坠, 诸公携酒相看

语尽还成开口笑
提携别扫清溪曲
酒肉如山又一时
初筵哀丝动豪竹
共指西日不相贷
喧呼且覆杯中渌
何必走马来为问


Traditional Characters:
君不见嵇康养生遭杀戮

提攜別掃清溪曲
酒肉如山又一時
初筵哀絲動豪竹
共指西日不相貸
喧呼且覆杯中淥
何必走馬來為問
君不見嵇康養生遭殺戮

 

Pinyin:
yǔ jìn hái chéng kāi kǒu xiào
tí xié bié sǎo qīng xī qū
jiǔ ròu rú shān yòu yī shí
chū yán āi sī dòng háo zhú
gòng zhǐ xī rì bù xiāng dài
xuān hū qiě fù bēi zhōng lù
hé bì zǒu mǎ lái wèi wèn
jūn bù jiàn xī kāng yǎng shēng zāo shā lù

 

Literal translationn:
Speech end still manage open mouth smile
Guide support go sweep clear stream bend
Wine meat like mountain again one time
Start feast sad silk move brave bamboo
Together point west sun not together lend
Noisy sigh then tip cup in filtered
Why must hurry horse come to ask
You not know Xi Kang life nourish meet kill

 

Embellished Translation:
Then, after we've finished talking, we open our mouths and laugh,
Giving me support, you help to sweep by the clear stream's bend.
Wine and meat are piled up like mountains once again,
The feast starts: sad strings and brave bamboo sound out.
Together, we point to the western sun, not to be granted us long,
Noise and exclamations, then we tip the cup of clear wine.
Why did you have to hurry your horses, coming to ask after me?
Don't you remember Xi Kang, who nourished life and got killed?

 

Published on 12/03/2019, 16:06:33.
Last updated on 12/03/2019, 21:46:00.