Ballad of the Ancient Cypress
Du Fu

古柏行

(Traditional Characters)
憶昨路繞錦亭東
先主武侯衕閟宮
崔嵬枝乾郊原古
窈窕丹青戶牖空
落落盤踞雖得地
冥冥孤高多烈風
扶持自是神明力
正直原因造化功

 

(Simplified Characters)

忆昨路绕锦亭东
先主武侯同閟宫
崔嵬枝干郊原古
窈窕丹青户牖空
落落盘踞虽得地
冥冥孤高多烈风
扶持自是神明力
正直原因造化功

 

(Pinyin)
yì zuó lù rào jǐn tíng dōng
xiān zhǔ wǔ hóu tóng bì gōng
cuī wéi zhī gàn jiāo yuán gǔ
yáo tiáo dān qīng hù yǒu kōng
luò luò pán jù suī dé dì
míng míng gū gāo duō liè fēng
fú chí zì shì shén míng lì
zhèng zhí yuán yīn zào huà gōng

 

(Literal Translation)
Remember old road wind brocade pavilion east
Former master war lord together hidden temple
Towering branch trunk open country ancient
Secluded red black door window empty
Spread wide coil entrenched although get earth
Dark far lofty many violent wind
Give support naturally divine strength
Upright reason creator skill

 

(Embellished translation)

I think back to the winding road, east of Brocade Pavilion,
Where the military master and his lord of old share a hidden temple.
Towering that trunk, those branches, on the ancient plain,
Hidden paintings, red and black, doors and windows empty.
Spreading wide, coiling down, though it holds the earth,
In the dim and distant heights are many violent winds.
That which gives it its support must be heaven's strength,
The reason for its uprightness, the creator's skill.

 

Published on 12/03/2019, 16:01:11.
Last updated on 12/03/2019, 18:40:50.