Du Fu.

江畔独步寻花 Enjoying Flowers Walking Alone on a Riverbank | 12/3/2019
Paintings, research, translations & History by Neil Armstrong (fmip.rcda.)

Jueju   江畔独步寻花 


(Enjoying Flowers Walking Alone on a Riverbank) 
by Du Fu.

 


Simplified Characters:-
江畔独步寻花

黄师塔前江水东
春光懒困倚微风
桃花一簇开无主
可爱深红爱浅红


Traditional Characters:-
江畔獨步尋花

黃師塔前江水東
春光懶困倚微風
桃花一簇開無主
可愛深紅愛淺紅

Pinyin:-
jiāng pàn dú bù xún huā

huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng
chūn guāng lǎn kùn yǐ wéi fēng
táo huā yī cù kāi wú zhǔ
kě ài shēn hóng ài qiǎn hóng

Literal translation:-
Huang abbot pagoda before river water east
Spring bright lazy sleepy rely on light wind
Peach blossom one clump open without owner
Lovely deep red love light red

Embellished translation:-
Before Abbot Huang's pagoda, east of the river water,
Spring is bright and delicate in the gentle breeze.
One clump of peach blossom's opened, no-one to own it,
Is dark or light red more to be loved?

Fan Zeng Hua Ji.

Chinese Art Practice & Calligraphy. | 11/6/2019

Paintings, research, translations & History by Neil Armstrong (fmip.rcda.)
Tonights Chinese Calligraphy Practice. Painting style "Fan Zeng Hua Ji"

 

 

Dayun Temple  - Du Fu.

大云寺赞公房四首

Traditional Characters
明霞爛復閣
霽霧搴高牖
側塞被徑花
飄搖委墀柳

 

Simplified Characters
明霞烂复阁
霁雾搴高牖
侧塞被径花
飘摇委墀柳

Pinyin
míng xiá làn fù gé
jì wù qiān gāo yǒu
zhāi sāi bèi jìng huā
piāo yáo wěi chí liǔ

Literal Translation
Bright rosy clouds shining again pavilion
Clear mist lift high window
Lean fill cover path flower
Dance end steps willow

Embellished translation
The rosy dawn again lights the pagoda,
The clearing mist lifts from the higher windows.
Leaning blossoms cover over the path,
Dancing willow leaves reach down to the steps.
==================================